Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tuto webovou stránku. Osobní údaje jsou všechny údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování údajů na této webové stránce

Kdo je odpovědný za shromažďování údajů na této webové stránce?

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webu. Kontaktní údaje provozovatele můžete najít v části “Odpovědná osoba” v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje jsou shromažďovány jednak tím, že nám je sdělíte. Může se jednat například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy při návštěvě webové stránky po vašem souhlasu. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas přístupu na stránku). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na tuto webovou stránku.

K čemu používáme vaše údaje?

Část údajů je shromažďována za účelem zajištění bezchybného poskytování webové stránky. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva ohledně vašich údajů?

Máte kdykoli právo na bezplatnou informaci o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli pro budoucnost odvolat. Dále máte právo za určitých okolností požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Pro tyto účely i pro další otázky ohledně ochrany údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

2. Hosting

All-Inkl

Naše webová stránka je hostována u All-Inkl. Poskytovatelem je ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (dále jen All-Inkl). Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti All-Inkl: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Použití All-Inkl je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem na co nejspolehlivějším zobrazení naší webové stránky. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím na koncovém zařízení uživatele (např. device-fingerprinting) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Zpracování objednávek

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávek (AVV) s výše uvedeným poskytovatelem. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně údajů, která zajišťuje, že tento poskytovatel zpracovává osobní údaje našich návštěvníků webové stránky pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

3. Obecné informace a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje zpracováváme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Když používáte tuto webovou stránku, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

Upozornění na odpovědnou osobu

Odpovědnou osobou za zpracování údajů na této webové stránce je:

Jakub Modróczki

DIČ CZ9607292640

Zahradní 5192

Chomutov 43004

Česká republika

Telefon: +48 669 538 224

E-Mail: info@boatsandfriends.fun

Odpovědnou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba uchovávání

Pokud v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů není uvedena konkrétnější doba uchovávání, vaše osobní údaje zůstávají u nás, dokud neodpadne účel pro zpracování údajů. Pokud uplatníte oprávněný požadavek na vymazání nebo odvoláte souhlas se zpracováním údajů, vaše údaje budou vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. daňové nebo obchodní lhůty pro uchovávání); v tomto případě budou údaje vymazány po zániku těchto důvodů.

Obecné informace o právních základech zpracování údajů na této webové stránce

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR, pokud jsou zpracovávány zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR. V případě výslovného souhlasu s přenosem osobních údajů do třetích zemí probíhá zpracování údajů také na základě čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jste souhlasili s ukládáním cookies nebo s přístupem k informacím ve vašem koncovém zařízení (např. device-fingerprinting), probíhá zpracování údajů také na základě § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje potřebné k plnění smlouvy nebo k provádění předběžných opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Dále zpracováváme vaše údaje, pokud je to nezbytné pro plnění právní povinnosti, na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Zpracování údajů může být také založeno na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. O příslušných právních základech v jednotlivých případech vás budeme informovat v následujících odstavcích tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Upozornění na předávání údajů do USA a dalších třetích zemí

Používáme mimo jiné nástroje od společností se sídlem v USA nebo v jiných zemích, které nejsou bezpečné z hlediska ochrany údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny do těchto třetích zemí a tam zpracovány. Upozorňujeme, že v těchto zemích není zaručena úroveň ochrany osobních údajů srovnatelná s EU. Například americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste jako dotčená osoba mohli proti tomu podniknout právní kroky. Nelze tedy vyloučit, že americké úřady (např. tajné služby) budou vaše údaje uložené na amerických serverech zpracovávat, analyzovat a trvale uchovávat pro účely sledování. Nemáme na tyto zpracovatelské činnosti žádný vliv.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho zpracovatelských postupů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímé reklamě (čl. 21 GDPR)

POKUD PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E NEBO F GDPR, MÁTE KDYKOLI PRÁVO Z DŮVODŮ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE, VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ PODLE TĚCHTO USTANOVENÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM SE ZPRACOVÁNÍ ZAKLÁDÁ, NALEZNETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESITE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE DOTČENÉ OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEMŮŽEME PROKÁZAT ZÁVAŽNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NESLOUŽÍ K UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBRANĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM TAKOVÉ REKLAMY; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE SPOJENO S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMOU. POKUD VZNESITE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NADÁLE POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého pobytu, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právo na podání stížnosti existuje bez ohledu na jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat údaje, které zpracováváme automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžném, strojově čitelném formátu nebo je nechat přenést na jiného správce. Pokud požadujete přímý přenos údajů na jiného správce, bude to provedeno pouze tehdy, pokud je to technicky proveditelné.

SSL nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používá tato stránka SSL nebo TLS šifrování. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z “http://” na “https://” a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Pokud je aktivováno SSL nebo TLS šifrování, nemohou být údaje, které nám předáváte, čteny třetími stranami.

Informace, mazání a oprava

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoli právo na bezplatnou informaci o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu nebo vymazání těchto údajů. Pro tyto účely a další dotazy týkající se osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Pro tento účel se na nás můžete kdykoli obrátit. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

•Pokud popíráte správnost vašich osobních údajů uložených u nás, potřebujeme obvykle čas na ověření. Po dobu ověřování máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

•Pokud bylo/zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, můžete místo vymazání požadovat omezení zpracování údajů.

•Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků, máte právo místo vymazání požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

•Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být provedeno posouzení mezi vašimi a našimi zájmy. Dokud není určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, mohou být tyto údaje – s výjimkou jejich uchovávání – zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

4. Shromažďování údajů na této webové stránce

Cookies

Naše internetové stránky používají tzv. „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které na vašem koncovém zařízení nezpůsobují žádné škody. Jsou buď dočasně uloženy na dobu trvání relace (session cookies), nebo trvale (permanentní cookies) na vašem koncovém zařízení. Session cookies jsou po ukončení vaší návštěvy automaticky smazány. Permanentní cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je sami nesmažete nebo dokud nedojde k jejich automatickému smazání vaším webovým prohlížečem.

Částečně mohou být při vstupu na naše stránky na vašem koncovém zařízení uloženy i cookies třetích stran (third-party cookies). Tyto cookies umožňují nám nebo vám využívat určité služby třetí strany (např. cookies pro zpracování platebních služeb).

Cookies mají různé funkce. Mnoho cookies je technicky nezbytných, protože určité funkce webové stránky by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazení videí). Jiné cookies slouží k analýze chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Cookies, které jsou nezbytné k provedení elektronického komunikačního procesu, k poskytování určitých funkcí, které jste si přáli (např. pro funkci nákupního košíku), nebo k optimalizaci webové stránky (např. cookies pro měření webového publika), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání nezbytných cookies k technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas k ukládání cookies a podobných technologií pro rozpoznání, probíhá zpracování výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG); souhlas je kdykoli odvolatelný.

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o nastavení cookies a umožnil cookies přijímat pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijetí cookies pro určité případy nebo obecně a povolit automatické smazání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být funkčnost této webové stránky omezena.

Pokud jsou cookies používány třetími stranami nebo pro analytické účely, budeme vás o tom v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů zvlášť informovat a případně si vyžádáme váš souhlas.

Souhlas s Complianz

Naše webová stránka používá technologii souhlasu Complianz k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých cookies na vašem koncovém zařízení nebo k používání určitých technologií a k dokumentaci tohoto souhlasu v souladu s ochranou osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Nizozemsko (dále jen „Complianz“).

Complianz je nainstalován lokálně na našich serverech, takže nedochází k připojení k serverům poskytovatele Complianz. Complianz ukládá cookie ve vašem prohlížeči, aby vám mohl přidělit udělené souhlasy nebo jejich odvolání. Takto shromážděné údaje jsou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, sami neodstraníte cookie Complianz nebo dokud neodpadne účel pro uchovávání údajů. Závazné zákonné lhůty uchovávání zůstávají nedotčeny.

Použití Complianz slouží k získání zákonem předepsaných souhlasů pro použití cookies. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Server-Log-Dateien

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v tzv. server-log souborech, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jsou to:

•Typ a verze prohlížeče

•Používaný operační systém

•URL referrer

•Název hostitele přistupujícího počítače

•Čas požadavku serveru

•IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Shromažďování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek – k tomu musí být server-log soubory zaznamenány.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotazy pomocí kontaktního formuláře, vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které tam uvedete, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ následných otázek. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předběžných opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování dotazů, které nám byly zaslány (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud byl vyžádán; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s uchováváním nebo dokud neodpadne účel pro uchovávání údajů (např. po dokončení zpracování vašeho dotazu). Závazné zákonné předpisy – zejména lhůty uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Dotaz e-mailem, telefonem nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonem nebo faxem, vaše dotaz, včetně všech osobních údajů (jméno, dotaz), bude uložen a zpracován za účelem zpracování vaší žádosti. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předběžných opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování dotazů, které nám byly zaslány (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud byl vyžádán; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím kontaktních dotazů, u nás zůstávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s uchováváním nebo dokud neodpadne účel pro uchovávání údajů (např. po dokončení zpracování vašeho dotazu). Závazné zákonné předpisy – zejména zákonné lhůty uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Komunikace přes WhatsApp

Pro komunikaci s našimi zákazníky a dalšími třetími stranami využíváme mimo jiné instant messaging službu WhatsApp. Poskytovatelem je WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Komunikace probíhá prostřednictvím šifrování end-to-end (peer-to-peer), které zabraňuje tomu, aby WhatsApp nebo třetí strany měly přístup k obsahu komunikace. WhatsApp však získává přístup k metadatům, která vznikají v průběhu komunikačního procesu (např. odesílatel, příjemce a čas). Dále upozorňujeme, že WhatsApp podle vlastního prohlášení sdílí osobní údaje svých uživatelů se svou mateřskou společností Facebook se sídlem v USA. Další podrobnosti o zpracování údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Použití WhatsApp je založeno na našem oprávněném zájmu na co nejrychlejší a nejefektivnější komunikaci se zákazníky, zájemci a dalšími obchodními a smluvními partnery (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování údajů výhradně na základě tohoto souhlasu; ten lze kdykoli s účinností do budoucna odvolat.

Komunikační obsah vyměněný přes WhatsApp zůstává u nás, dokud nás nepožádáte o jeho vymazání, neodvoláte svůj souhlas s uchováváním nebo neodpadne účel pro uchovávání údajů (např. po dokončení zpracování vaší žádosti). Závazné zákonné předpisy – zejména lhůty uchovávání – zůstávají nedotčeny.

5. Pluginy a nástroje

Google Web Fonts

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem tzv. webové fonty, které poskytuje Google. Při vyvolání stránky váš prohlížeč načte potřebné webové fonty do vašeho prohlížeče, aby se texty a písma zobrazovaly správně.

Za tímto účelem musí váš prohlížeč navázat spojení se servery Google. Tím získává Google informace o tom, že vaše IP adresa navštívila tuto webovou stránku. Použití Google Web Fonts je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na jednotném zobrazení písma na své webové stránce. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím na koncovém zařízení uživatele (např. device-fingerprinting) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webové fonty, použije se standardní písmo z vašeho počítače.

Další informace o Google Web Fonts naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.