Ogólne informacje

Poniższe informacje dają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, które mogą Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszej polityce prywatności pod tym tekstem.

Zbieranie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Informacje dotyczące podmiotu odpowiedzialnego” w tej polityce prywatności.

Jak zbieramy Twoje dane?

Twoje dane są zbierane, gdy nam je przekazujesz. Może to być na przykład poprzez wprowadzenie danych w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy IT podczas wizyty na stronie lub po wyrażeniu zgody. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Twojego zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Masz prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcach i celu przechowywanych przez nas danych osobowych w dowolnym czasie. Masz również prawo do poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili cofnąć na przyszłość. Masz również prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Ponadto przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możesz się z nami skontaktować w dowolnym momencie.

Hosting

All-Inkl

Naszą stronę hostujemy u All-Inkl. Dostawcą jest ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, właśc. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (dalej All-Inkl). Szczegóły znajdują się w polityce prywatności All-Inkl: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Korzystanie z All-Inkl odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w jak najpewniejszym przedstawieniu naszej strony internetowej. Jeśli została wyrażona odpowiednia zgoda, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji na urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device-Fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych (AVV) z wymienionym powyżej dostawcą. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że przetwarza on dane osobowe naszych odwiedzających stronę zgodnie z naszymi instrukcjami i w zgodzie z RODO.

Teil 2:

Ogólne informacje i obowiązkowe informacje

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które mogą Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to się odbywa.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacje dotyczące podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Jakub Modróczki

DIČ CZ9607292640

Zahradní 5192

Chomutov 43004

Czech Republic

Telefon: +48 669 538 224

E-Mail: info@boatsandfriends.fun

Podmiot odpowiedzialny jest osobą fizyczną lub prawną, która sama lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w ramach niniejszej polityki prywatności nie wskazano bardziej szczególnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do czasu, gdy cel przetwarzania danych przestanie obowiązywać. Jeśli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania wynikające z prawa podatkowego lub handlowego); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstaw prawnych przetwarzania danych na tej stronie

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeśli przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli wyraziłeś zgodę na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji na Twoim urządzeniu końcowym (np. Device-Fingerprinting), przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Jeśli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przedumownych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto, przetwarzamy Twoje dane, jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może również odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje o odpowiednich podstawach prawnych w każdym przypadku można znaleźć w kolejnych akapitach niniejszej polityki prywatności.

Przekazywanie danych do USA i innych państw trzecich

Używamy narzędzi od firm z siedzibą w USA lub innych państwach trzecich, które nie gwarantują takiego samego poziomu ochrony danych jak UE. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przesyłane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie ma gwarancji poziomu ochrony danych porównywalnego z UE. Przykładowo, amerykańskie firmy są zobowiązane do udostępniania danych osobowych organom bezpieczeństwa, bez możliwości podjęcia działań prawnych przeciwko temu przez osoby, których dane dotyczą. Nie można wykluczyć, że władze USA (np. agencje wywiadowcze) przetwarzają, analizują i przechowują na stałe Twoje dane znajdujące się na serwerach w USA w celach monitorowania. Nie mamy na to wpływu.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za Twoją wyraźną zgodą. Możesz w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (Art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH OPIERA SIĘ NA ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE ZŁOŻYĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPIERAJĄCEGO SIĘ NA TYCH PRZEPISACH. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA MOŻNA ZNALEŹĆ W TEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. JEŚLI ZŁOŻYSZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE UDOWODNIMY ISTNIENIE WAŻNYCH I UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE ZŁOŻYĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. JEŚLI ZŁOŻYSZ SPRZECIW, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO, osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do skargi istnieje niezależnie od innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach wykonania umowy, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, powszechnie używanym, oraz do przesłania ich bezpośrednio do innego podmiotu odpowiedzialnego, o ile jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony, ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki w pasku przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywowane, dane, które przesyłasz do nas, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Prawo do informacji, usunięcia i korekty

W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu przetwarzania, a także prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych możesz się z nami skontaktować w dowolnym momencie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie w tej sprawie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

Jeśli kwestionujesz prawidłowość przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na sprawdzenie tego. Na czas weryfikacji masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zamiast usunięcia żądać ograniczenia przetwarzania danych.

Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one Ci potrzebne do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać zamiast usunięcia ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli złożyłeś sprzeciw zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO, musi być dokonana ocena, czy Twoje interesy przeważają nad naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – oprócz ich przechowywania – mogą być przetwarzane tylko za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4. Zbieranie danych na tej stronie

Cookies

Nasze strony internetowe używają tzw. „cookies”. Cookies to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych szkód na Twoim urządzeniu. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym tymczasowo na czas trwania sesji (session cookies) lub na stałe (permanent cookies). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu końcowym, dopóki sam ich nie usuniesz lub nie zostaną automatycznie usunięte przez Twoją przeglądarkę.

Częściowo pliki cookie mogą być również przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym przez firmy zewnętrzne, gdy wchodzisz na naszą stronę (third-party cookies). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z określonych usług firmy zewnętrznej (np. cookies do obsługi usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie koniecznych, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby poprawnie (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do analizy zachowania użytkowników lub do wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia elektronicznej komunikacji, udostępnienia określonych funkcji, które zamówiłeś (np. funkcja koszyka) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru audytorium internetowego) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że wskazana zostanie inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego udostępniania swoich usług. Jeśli została uzyskana zgoda na przechowywanie plików cookie i podobnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie.

Zgoda z Complianz

Nasza strona internetowa korzysta z technologii zgody Complianz w celu uzyskania zgody na przechowywanie określonych plików cookie na Twoim urządzeniu lub na zastosowanie określonych technologii oraz ich dokumentowanie zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Holandia (zwany dalej „Complianz”).

Complianz jest zainstalowany lokalnie na naszych serwerach, dzięki czemu nie ma połączenia z serwerami dostawcy Complianz. Complianz przechowuje plik cookie w Twojej przeglądarce, aby przypisać udzielone zgody lub ich wycofanie. Dane te są przechowywane do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia, samodzielnie usuniesz plik cookie Complianz lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Korzystanie z Complianz ma na celu uzyskanie wymaganych prawnie zgód na wykorzystanie plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

•Typ i wersja przeglądarki

•Używany system operacyjny

•URL odsyłacza

•Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

•Czas zapytania serwera

•Adres IP

Zestawienie tych danych z innymi źródłami danych nie ma miejsca.

Zbieranie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.